วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๖๐๒๒ ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ รถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียนรถ บท ๗๘๑๘ ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างค่าป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลังจำนวน ๘ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ฟิวเจอร์บอร์ดไดคัดอักษรพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดหรือในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ องค์กดารบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำสมุดเรียนรู้เข้าใจวัยผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เรียนรู้เข้าใจวัยผู้สูงอายุ) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง