วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงสินค้าหนองผือ ตำบลกดุน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสวัสดิ์ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังเสมาหมู่ที่ 2 สายหน้า อบต.เก่า ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 สายบ้านนาย สมบูรณ์ ประสม ต.กดุน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อหมู่ที่ 5 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงสินค้าหนองผืน ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (ปฏิทิน ปี 2564) ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ครุภัณฑ์หมายเลข 416-54-0026 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง