วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
13  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1218 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตรภายในหมู่บ่้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนซ่อมแซมลูกรังบ้านวังเสมา หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง