วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทองหมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวร 902 ชัยภูมิ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อเลื่อยยนต์ชนิด 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าเย็บเล่มเอกสารเพื่อจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างค่าถ่ายเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 5 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8693 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างงานขยายเขตไฟฟ้า ประปาบาดาล บ้านห้วยเป้ง หมู่ 9 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง