วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านพัสดุ ด้านเอกสารต่างๆ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อสเปร์กำจัดยุง แบบกระป๋อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง เพื่อใช้งานประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ประเภทโครงการ พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อชุดป้องกันร่างกาย (PPE) (Disposable safety coverrall) พร้อมแว่นตาป้องกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
19  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อชุดป้องกันร่างกาย (PPE) (Disposable safety coverrall) พร้อมแว้นตาป้องกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อตบ.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง