วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจะปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญ ป้าย และอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก และผ้าคลุมเก้าอี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง ต.กุดน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จัดซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง