วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
จ้างค่าตรวจเช็คและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0027 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งจะให้บริการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ(ส่งข้อมูลทางอีเมล) ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง