วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิลกิจกรรมการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส่วนกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042 และ 416-59-0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างว่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานเลขครุภัณฑ์ 420-55-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสร้างฝายมีชีวต เพื่อแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายหยาบ เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง