วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0058 ประจำสำนักปลัด (รองปลัด อบต.กุดน้ำใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มสำเนาข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006
16  ก.ย. 2563
ซื้อสเปรย์กำจัดยุง (แบบกระป๋อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์ brother MFC-J220) หมายเลขครุภัฑ์ 599-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด หมายเลขภัณฑ์ 420-59-0032 และหมายเลขภัณฑ์ 420-55-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง อบต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างการซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต 1356 (ฟอร์ด) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง