วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข (จ้างเหมาเวที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข (ป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6022 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (ศพด. บ้านตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลกุดน้ำใส(ป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง