วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหอประชุม และทาสีรอยแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน และ ตระกร้าเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างค่ามาลัยกร กิจกรรมเมื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-9140 CDN กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ค่าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง