องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สาส์นจากนายก อบต.

 

 

 


           

 

                   ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ กำหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมาและกระผมได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวตำบล

กุดน้ำใสให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๙๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    

        

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสเป็นไปตามบทบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสก่อนเข้ารับหน้าที่ 

บัดนี้  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  และคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ  รวมทั้งกรอบอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส       

ที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติได้กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  กระผม มีเจตจำนง แน่วแน่ และความตั้งใจจริงที่จะใช้ความรู้ความสามารถ  พร้อมสติปัญญา  และศักยภาพของกระผมที่มีอยู่  นำมาบริหารจัดการ  เพื่อสนองตอบความต้องการบนพื้นฐานที่จำเป็นแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใสอย่างเต็มกำลังความสามารถ

  โอกาสนี้ขอนำเสนอกรอบความคิดวิสัยทัศน์  ในการกำหนดนโยบาย  และแผนงานบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสที่เป็นภาพรวมดังต่อไปนี้

. การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. สนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  กล่าวคือ จะรักษาปกป้อง  คุ้มครอง ศักดิ์ศรี  สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส  อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน  จะบริหารจักการภารกิจ  งานต่าง ๆ อย่างโปร่งใส  บริสุทธิ์และยุติธรรม  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  มีส่วนรับรู้ในการบริหารจัดการ  ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใสโดยตรง      

๓. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลยึดถือแนวทางการพัฒนา ความมั่งคง  ตลอดจนวิถีชีวิต  ของประชาชนในตำบลกุดน้ำใสตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมแห่งชาติ  รวมถึงแผนพัฒนาตำบลกุดน้ำใส  ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างค่านิยมที่ดีร่วมกันให้เกิดขึ้น  เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย  และแผนงานบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดังนี้

 

“สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น
ขจัดภัยมลพิษ พิชิตความยากจน”

 

จากวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการดังกล่าว  สามารถแยกเป็นนโยบาย และกรอบในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่

๑.๑ ก่อสร้าง ซ่อมแซมบำรุงถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

๑.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน สะพาน เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๑.๓ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้า  และการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสให้ทั่วถึง

๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนสาธารณะในเขตตำบลกุดน้ำใส

๑.๕ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

 

๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ได้แก่

๒.๑.๑  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมีมาตราฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ( AEC : Asean Economic Community) รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและนันทนาการ ดังนี้

 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  อาทิ  การพัฒนาบุคลากรครู  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  วิธีสอน  เครื่องมือเครื่องใช้  ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

                             (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ ของตำบลกุดน้ำใส

(๓) ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์

(๔) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดการรองรับ  การพัฒนาตำบลกุดน้ำใสในอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC : Asean Economic Community)

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในชุมชน เช่น ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสนามกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นต้น

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อความสัมพันธ์

(๗) ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย ลานชุมชน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ ออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ

๒.๒  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างกลไกความรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาชนเห็นถึงคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ในเอกลักษณ์ความเป็นชาวตำบลกุดน้ำใส  ได้แก่

๒.๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  วัดวาอารามให้เป็นแหล่งของการเรียนรู้ของเยาวชนในวัยเรียนและประชาชนทั่วไป

๒.๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการบ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น

๒.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนา และวัฒนธรรม สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา

๒.๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นประเพณีที่ดีงาม ถูกต้องและคงไว้ตลอดไป

๒.๓ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป ได้แก่

๒.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับภาวะของชุมชน และความต้องการบนพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน

๒.๓.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนรวมทั้งทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายในการเล่นกีฬาเพื่อการมีคุณภาพชีวิต ที่ดี

                              ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครผู้นำสุขภาพในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการทำงานสร้างเครือข่ายตามแผน  บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรูปธรรมใน   เชิงประจักษ์  โดยเน้นนโยบายในการป้องกัน  ควบคุม  ดูแล  สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

                             ๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนผู้นำอาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ บทบาทหน้าที่ ในการทำงาน  เพื่อป้องกัน  ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ทุกชนิดในชุมชนอย่างทั่วถึง

๒.๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรี คนชรา (ผู้สูงอายุ) คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดหาสวัสดิการ การจัดหาอาชีพ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

 ๓. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ  เพื่อส่งเสริมให้ชาวตำบลกุดน้ำใสมีอาชีพและรายได้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่

๓.๑.๑ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้  ต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น

๓.๑.๒ ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการแปรรูป ผลิตผลการเกษตรและพัฒนาคุณภาพในรูปแบบบรรจุภัณฑ์

๓.๑.๓ ส่งเสริมการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

๓.๑.๔ จัดให้มีตลาดกลางการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค

๓.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำโครงการอุตสาหกรรมสะอาดเพื่อคิดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ

๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนวโครงการศูนย์กลางการกระจายสินค้า

๓.๑.๗ ประสานให้ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมในตำบลกุดน้ำใส

๓.๒  ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๓.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลกุดน้ำใส

๓.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

๔.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุทรัพยากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ  ให้ตำบลกุดน้ำใสเป็นเมืองน่าอยู่  ได้แก่

๔.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน สถานศึกษา  และองค์กรต่าง ๆ

                    ๔.๑.๒ สนับสนุนป้องกัน และฟื้นฟู สำหรับลำธาร หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ

๔.๑.๓ สนับสนุนเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

๔.๑.๔ จัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสวยงาม

๕.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้ตำบลกุดน้ำใส  เป็นตำบลที่ปลอดภัยอบอุ่นในทุกครัวเรือน ได้แก่

๕.๑ สนับสนุนนโยบายของรัฐในการปราบปราม  ป้องกัน  สิ่งเสพติดทุกชนิด

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อป้องกันเหตุจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

๕.๓ สนับสนุนและประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

๕.๔. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในตำบลกุดน้ำใส

                   ๕.๕  ส่งเสริมการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย

 

๖.  ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑  การเมือง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่

๖.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง

๖.๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

๖.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชน  ให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลกุดน้ำใส และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก และเยาวชน

๖.๒ การบริหาร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพบุคลากร ได้แก่

๖.๒.๑ ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

                 ๖.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

๖.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

๖.๒.๔ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้กับเจ้าหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ และมีประสิทธิภาพ

๖.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุดให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทันสมัย  เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของชาวตำบลกุดน้ำใส

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล    กุดน้ำใสที่เคารพ

นโยบายที่กระผมได้แถลงมาข้างต้นนี้ กระผมจะนำไปสู่การปฏิบัติ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส  โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และที่สำคัญพี่น้องประชาชนตำบลกุดน้ำใสเพื่อพัฒนาตำบลกุดน้ำใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้ำใสของเรา

กระผมมีความมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อนำนโยบายที่กล่าวมาแล้วไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ทุกประการ

                                            

                                                                                                         ขอขอบคุณ