องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นางปรียา  โพธิ์ชัย    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9845818


นาง ปิยนันท์  เสนสอน
นายประคง  เรืองบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5829600

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7290409


นายคู้ สาธิมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6056782นายเทพฤทธิ์ มงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 064-7944851

นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6079143
    
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ นางสาววาสนา  ทองจำรูญ
นายธวัช พงษ์สุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6079143
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3354188
นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3218348
     

 
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6079143
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6079143
นางลำไย ก้องสนาม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ : 098-634208