องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางรัชนีพร  ภิรมย์ภักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 081-7891711


นางพรทิวา ผาเบ้า
นางจรรยา  ทองจำรูญ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 080-7297044

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โทร : 083-3772021


นายกรพล  แก้วกัลยา
นายสมควร  โนนนก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 1
โทร : 081-292862
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 2
                             โทร : 086-2490973


นายวิชา  กล้ารอด
นายเกษม  มณีโรจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 4
โทร : 092-9280952
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 6
โทร : 087-2424405


นายเฉลิม เถาว์พันธ์
นายพรมมา เหยิบไธสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 7
โทร : 087-8797147
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 8
โทร : 065-3030378


นายสุพรรณ  ดีทองหลาง
นายไพฑูรย์  ปิ่นสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 9
โทร : 093-4326079
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 10
โทร : 087-9801530

 
นายสุพรรณ  ชำนาญ
นางไสว  โพธิ์ศรีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 11
โทร : 063-9549186
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 12
โทร : 089-5788088

นายวิเชียร  ภิรมย์ชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 14
โทร 082-8629372