องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
การกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม

นางณพิชญา   ภูศรีแพน  นางสาวศิริพร บุตรสาลี
นางสุพรนพภา   นาคประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังเสมา
 
นางสาวธาราริน   ภักดีพงศ์
นางช่อเพชร  พงศ์สุวรรณ  
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.กุดน้ำใส ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตลาด


นางสาวสายฝน เจริญวัย
นางบุญทิวา พิลาธรรม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังเสมา
 
นางรุ่งลาวัลย์ พิพิธกุล
นางสาวชบาไพร สะมาแก้ว
นางสาวจุรีรัตน์  จันณรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดน้ำใส ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าแตง


 

 
นางสาวโยทกา อุดทา
นางสาวณัฐชยา  ฤทธิสิน
นางพัชรี  สุขจำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านตลาด
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศพด.บ้านวังเสมา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านท่าแตง

นางสาว พชรพร ก้อนนาค
นางสาวปติญญา  หงษ์ไทย

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศพ.ด.บ้านร่วมมิตร ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศพด.บ้านตลาด