องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชนในระดับตำบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

                องค์การบริหารส่วนตำบล มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

                องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น

โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 42 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจัตุรัส อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัส เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบลจำนวน 93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,142 ไร่ และแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน