องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

            สาธารณูปโภคครบครัน  ส่งเสริมการศึกษา    
         พัฒนาท้องถิ่น  ขจัดภัยมลพิษ  พิชิตความยากจน
 
 
 
พันธกิจ
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การสร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิโดยดำเนินการดังนี้
      1.1 ปรับปรุงและสร้างถนน ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
      1.2 จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขต อบต. รวมถึงเกษตรอย่างทั่วถึง
      1.3 ปรับปรุง สนับสนุน ระบบสื่อสาร สาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
       
  2. ด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ อบต.โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
      .1 เพื่อเพิ่งรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงานและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการดังต่อไปนี้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การทำนา การเกษตรแบบผสมผสาน การปศุสัตว์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาชีพ
      2.2 พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงให้การส่งเสริมและฝึกอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
      2.3 สนับสนุนให้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูก และมีคุณภาพ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
      2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งนำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
      2.5 ส่งเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน
      2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
       
  3. ด้านสังคม
    การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการปรับปรุงชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะดำเนินการดังนี้
      3.1 ส่งเสริมการป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาล และบริหารความรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
      3.2 ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
      3.3 พัฒนาและยกระดับการศึกษา ขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ ของประชาชน พัฒนาศูนย์เด็กอ่อนก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
      3.4 สนับสนุน และส่งเสริมการออกกำลังกายการกีฬาทุกประเภททุกระดับ การนันทนาการทั้งระดับนักเรียน เยาวชน
      3.5 ปรับปรุงและพัฒนาโดยการส่งเสริมให้ให้เยาวชนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข็มแข็ง อย่างยั่งยืน คิดเป็นทำเป็น เรียนรู้ร่วมกัน
      3.6 ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหา และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะ และพึงพาเกื้อกูลกัน
      3.7 ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      3.8 จัดและส่งเสริมให้มีศูนย์บริการด้านการศึกษา พื้นฐานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ บริการแก่ประชาชน
       
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม
    การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ อบต.น่าอยู่ มีความสงบร่มรื่น ไร้มลภาวะ โดยดำเนินการดังนี้
      4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านเรือนของราษฎร
      4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นตามอำนาจหน้าที่
      4.3 ปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ
      4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
      4.5 ปรับปรุง และพัฒนาสถานที่พักผ่อนยอนใจ สวนธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวนสุขภาพให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
      4.6 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด และศาลาชุมให้ร่มรื่นสวยงาม
      4.7 ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการการจัดทำ หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
       
  5. ด้านการเมือง/การบริหาร
    การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร ให้สามารถอำนวยความสะดวกด้านบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดยดำเนินการดังนี้
      5.1 ปรับปรุงระบบการบริหารงาน อบต.ให้สามารถปฎิบัตรงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
      5.2 พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัตรงานของพนักงานส่วนตำบลในการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เน้นการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร
      5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
      5.4 ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานและจัดให้มีอุปกรณืเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ อบต.ให้เพียงพอที่จะให้ในการปฎิบัตรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5.5 ส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง โดยยกย่องผู้ปฎิบัตรงานดี
      5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะการป้องกันระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง
      5.7 เน้นการพัฒนา โดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้นำ
      5.8 พัฒนารายได้ของ อบต. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหาร และการจัการ
      5.9 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของ อบต. ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
      5.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนนอกจากนี้ การปฎิบัตรราชการจะยึดมั่นและปฎิบัตรดามหลักกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ และโปร่งใสตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจะแถลงผลงานต่อสมาชิกสภา อบต.ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้สมาชิก อบต.ได้โปรดพิจารณานโยบายที่แถลงแล้วข้างต้น หากมีสิ่งใดจะเสนอพร้อมรับฟัง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานเป็นไปแบบมีส่วนร่วทสมดังเจตนารมณ์ และสัญญาประชาคมที่เราให้ไว้กับชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน