องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ , ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่           ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส  ตามหนังสืออำเภอจัตุรัส  ที่ ชย ๐๐๓๗.๑๑/๔๗๑๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ