องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส
     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ