องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลีั้ยงสัตรว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบัา พ.ศ..... และเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ลงวันที่ ๗ พฤาภา

    รายละเอียดข่าว

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอเชิญพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติจำนวน ๓ ฉบับ และเชิญร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถขอรับร่างข้อบัญญัติฯ และยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด หรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  หรือแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง "องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (แสดงความคิดเห็นได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4405-6586 หรือโทรสารหมายเลข 0-4405-6586 หรือทางเว็บไซต์ http://www.kudnamsai.go.th หรือทาง e-mail:kudnamsai9@hotmail.com หรือทาง http://www.facebook.com/อบต.กุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 เดือนมิถุนาย พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลีั้ยงสัตรว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบัา พ.ศ..... และเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ลงวันที่ ๗ พฤาภา
 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.....
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....
แนบท้ายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ