องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลค

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

j ป้องกันตนเอง ทำได้โดย

  • ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันยาเสพติด

  • ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน

  • เลือกคบเพื่อนที่ดี โดยไม่คบค้าสมาคมกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

  • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การออก กำลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น

  • เมื่อพบว่าตนเองติดยาเสพติดให้รีบปรึกษาครอบครัว หรือ คุณครู อาจารย์ นักพัฒนาชุมชน อบต.กองทูล ทันที โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือมีความผิด เพื่อจะได้หาทางแก้ไขและบำบัดรักษาได้ทันท่วงที

k ป้องกันครอบครัว ทำได้โดย

  • สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

  • ให้อภัย ให้กำลังใจ และหาหนทางแก้ไขหากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด

  • สอดส่องให้สมาชิกในครอบครัวเลือกคบคนที่ดี โดยไม่คบค้าสมาคมกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

l ป้องกันชุมชน ทำได้โดย

  • สร้างจิตสำนึกและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อพบผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที่ ซึ่งหน่วยงานราชการจะปกปิดเป็นความลับเพื่อป้องกันผู้แจ้งไม่ให้ได้รับอันตราย

 


2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26