องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี...
      

วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล...

  มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก และให้กำลังใจกับพี่น้องประช...
      

  ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัว...
       
ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552