องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  พัฒนาป่าโลใหญ่ ตามโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูม...
      

  มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับความเ...
      

  โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี...
      

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบ... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552