องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามั...
       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...
  โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตำบล...
       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์ก...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏ...
       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552