องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  กิจกรรมแก้ไข้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ณ ห้วยลำคัญฉู...
      

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์ก...

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต...
       วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LP...
       วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา13.00น. องค์บริหารส่วนตำกุดน้ำใส ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง...


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552