องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 

 


  เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด...
      

เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังห...

  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน
      

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์
      

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติเพื่อมาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552