องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 750 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริการส่วนตำบลกุด้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) [ 22 ก.ย. 2566 ]2
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริการส่วนตำบลกุด้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (เพิ่มเติม) [ 22 ก.ย. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]2
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 12 ก.ย. 2566 ]2
7 ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ส.ค. 2566 ]5
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 22 ส.ค. 2566 ]2
11 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลประะจำปี พ.ศ.266 [ 17 ส.ค. 2566 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 12 ส.ค. 2566 ]9
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2566 ]3
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ก.ค. 2566 ]11
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]9
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]10
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]12
20 ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ก.ค. 2566 ]10
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]10
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]10
23 วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"โดยในปี 2566 มีการดำเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ"ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน (Environmentai Health,A Vital Challenges in Response to VUCA World)" [ 4 ก.ค. 2566 ]11
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 มิ.ย. 2566 ]11
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]10
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]12
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]12
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]12
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]15
30 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 7 มิ.ย. 2566 ]26
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]15
32 31 พฤษภาคม 2566 วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติดอันตราย” #เสพติดบุหรี่ไฟฟ้ารุนแรงและเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา [ 31 พ.ค. 2566 ]14
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2566 ]21
34 คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) [ 22 พ.ค. 2566 ]20
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]17
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]17
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]11
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]22
39 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 2 พ.ค. 2566 ]21
40 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 1 พ.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4405-6586-7 โทรสาร 0-4405-6586 ต่อ 11
EMAIL : admin@kudnamsai.go.th , kudnamsai9@hotmail.com , saraban@kudnamsai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign