องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 649 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 1 ก.พ. 2566 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 26 ม.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ม.ค. 2566 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมกราคม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]2
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transporency Assessment System:ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]10
11 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ 22 ธ.ค. 2565 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]4
14 จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]4
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]14
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรทอผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]9
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]11
21 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุกไตรมาส) [ 1 พ.ย. 2565 ]9
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]41
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]37
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของอำเภอจัตุรัส [ 22 ต.ค. 2565 ]2
25 การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน [ 5 ต.ค. 2565 ]61
26 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท [ 5 ต.ค. 2565 ]53
27 ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 5 ต.ค. 2565 ]50
28 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 5 ต.ค. 2565 ]46
29 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 5 ต.ค. 2565 ]56
30 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตำบลกุดน้ำใส [ 5 ต.ค. 2565 ]38
31 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 5 ต.ค. 2565 ]41
32 เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]35
33 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]39
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สุงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]36
35 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2565 ]44
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]45
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]46
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]42
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]40
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign