องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 417 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของปีระชาชนต่อการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช่ร่วมกันแปลง "หนองผือสาธารณประโยชน์" หมู่ที่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยูมิ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าชุ [ 21 ม.ค. 2564 ]2
2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2564 ]3
3 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]2
4 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]6
5 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]12
6 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]19
7 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]11
8 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]21
9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]16
10 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]13
11 เรื่อง ประชาสัมพัธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]13
12 ขอประชาพันธ์แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ [ 2 ธ.ค. 2563 ]19
13 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]12
14 ขอประชาสัมพันธเชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]21
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านตลาดหมู่ 13 โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัสถ์ติกคอนกรีต ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]12
16 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
17 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2563 ]31
18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]31
19 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]27
20 เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 6 พ.ย. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21