องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กเล็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างสุขนิสัยอันดี ความสำคัญของสุขภาพและอนามัย การออกกำลังกายและส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัยของเด็ก การป้องกันและควบคุมโรคแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็ก ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กเล็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี ร.ต.วิเชียร ภิรมย์ชม รองนายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ

2021-04-21
2021-04-16
2021-04-08
2021-04-05
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-26