องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางรัชนีพร  ภิรมย์ภักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


นางพรทิวา ผาเบ้า
นางจรรยา  ทองจำรูญ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


นายกรพล  แก้วกัลยา
นายสมควร  โนนนก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 2


นายวิชา  กล้ารอด
นายเกษม  มณีโรจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 6


นายเฉลิม เถาว์พันธ์
นายพรมมา เหยิบไธสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 8


นายสุพรรณ  ดีทองหลาง
นายไพฑูรย์  ปิ่นสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 10

 
นายสุพรรณ  ชำนาญ
นางไสว  โพธิ์ศรีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 12

นายวิเชียร  ภิรมย์ชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หมู่ 14