องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายเทพฤทธิ์ มงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 064-7944851

นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เบอร์โทรศัพท์ 084-6079143

    
นางสุจิตรา ปานจำรูญ นางสาววาสนา  ทองจำรูญ
นายธวัช พงษ์สุวรรณ
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 087-9632211