องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
  
 
นายน้อยใจยา แก้ววงษา
นางสาววาสนา ทองจำรูญ
นายธวัช พงษ์สุวรรณ
 นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
นางสาวลำไย ก้องสนาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม