องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
 
 
นางสาวสุกานดา สู่หนองบัว
นางสาวนภาพร เหมืองทอง
นายธวัช พงษ์สุวรรณ
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
นางสาวนิสาชล ศรีนวกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม