องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.


นายเทพฤทธิ์ มงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
นางสุจิตรา ปานจำรูญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางเพราพิลาส  ภูมินิพัทธ์ภูวดล
นายน้อยใจยา  แก้ววงษา
จ่าเอกสมใจ ชุ่มพะลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นิติกร ชำนาญการ

นางผกามาศ  ชาติชนะ
นางสาวสุนิตย์  กอบัว จ่าเอกไพโรจน์  นามมุงคุณ   
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวชญานิษฐ์ สีแพน
นายกิตติพงษ์   แอ่งบัวใหญ่ 
นายณัฐพงษ์  มีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   
นางสาว วันวิสา ปิ่นสุวรรณ
นายสุวิทย์  ดีอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
 

นายสงัด  ก้องเมือง

นายเนวิน  สมอชลนาวิน

นายธีระวุฒิ  แก้ววงษา
    ยาม     
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง