องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สำนักปลัด อบต.


นางสาวสุกานดา  สู่หนองบัว
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางเพราพิลาส  ภูมินิพัทธ์ภูวดล
นายน้อยใจยา  แก้ววงษา
จ่าเอกสมใจ ชุ่มพะลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นิติกร ชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ  จบมะรุม
นางสาวสุนิตย์  กอบัว -ว่าง-     
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน


นางสาวชญานิษฐ์ สีแพน
นายกิตติพงษ์   แอ่งบัวใหญ่ 
นายอลงกรณ์ พิพิธกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  
 
นางสาวเพ็ญพร ชนะชัย  
-ว่าง-

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยนิติกร
 

          

-ว่าง-

 
        
ยาม