องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
  1.1 จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และร่วมจัดทำแผนชุมชน
  1.2 การฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพ
  1.3 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้
  1.4 จัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ เด็กยากจน คนชราและผู้ประสบภัยสาธารณะ
   
2. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
  2.1 ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้าแข็งให้แก่ประชาชน
  2.3 เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ระดับฐานราก
  2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตในระดับฐานราก
   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  3.1 สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  3.2 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
  3.3 รณรงค์ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  3.4 พัฒนาระบบบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ
  3.5 วางระบบกำจัดขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน
  3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน
  3.7 ก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมแซมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
  4.1 รณรงค์ลดอัตราการป่วย ด้วยโรคที่สำคัญ
  4.2 ส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี
  4.3 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4.4ส่งเสริมการออกำลังการเพื่อสุขภาพ
  4.5 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  4.7 ควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก
  4.8 ส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิด้วยความเสมอภาค
  4.9 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
  4.10 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนทางการเมืองและบริหารพัฒนาท้องถิ่น
   
5. ยุทธศาสตร์การรักความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  5.1 ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  5.2 สร้างพลังมวลชน และระบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในชุมชน