องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

การกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม
นางณพิชญา   ภูศรีแพน นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์สิน
นางสุพรนพภา   นาคประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านวังเสมา

นางน้อย  โลมรัตน์ นางสาวกัญญาวีร์ ลาภเกิด นางสาวธาราริน   ภักดีพงศ์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตลาด ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสำโรงโคก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังเสมา
นางช่อเพชร  พงศ์สุวรรณ
นางสาวสายฝน เจริญวัย
นางบุญทิวา พิลาธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตลาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดน้ำใส
 
นางรุ่งลาวัลย์ พิพิธกุล
นางสาวชบาไพร สะมาแก้ว
นางจุฑาทิพย์   ก้อนนาค 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเดื่อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดน้ำใส ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพ.ด.บ้านร่วมมิตร


 

 
นางสาวโยทกา อุดทา
นางสาวจุรีรัตน์  จันณรงค์
 
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตลาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านท่าแตง