องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 


 

นางสาวสุนิสา  วงษ์ผาง

นางรวรรณ ชำนาญกุล

นายบุญโชค  สนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายเอกลักษณ์  โพธิ์ศรีมา นายถาวร  พลฤทธิ์  นายอภิชัย  บุญแสนชัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ