องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเบญจพรรณ  ธรรมโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

 

นางสาวสุนิสา  วงษ์ผาง

นายบุญโชค  สนิท

นายเอกลักษณ์  โพธิ์ศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

คนงานประจำรถขยะนายถาวร  พลฤทธิ์
นายอภิชัย  บุญแสนชัย  
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ