องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางลำไย ก้องสนาม  
 

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม

 
     
นางสาวลำไย ก้องสนาม   นางสาวอุบล  สมพงษ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน