องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

1. สภาพทั่วไป


1.1 ที่ตั้งและขนาด
ตำบลกุดน้ำใสเป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจัตุรัส ห่างจากอำเภอไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2179 เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านตลาด หมู่ที่ 2 บ้านวังเสมา
หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านวังวัด
หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อ หมู่ที่ 6 บ้านสำโรงโคก
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแตง หมู่ที่ 8 บ้านร่วมมิตร
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ
หมู่ที่ 11 บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 13 บ้านตลาด หมู่ที่ 14 บ้านสำโรงโคก

 
วิสัยทัศน์ 
สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา 

พัฒนาท้องถิ่น  ขจัดภัยมลพิษ  พิชิตความยากจน

 
1.2 เนื้อที่
ตำบลกุดน้ำใสมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,125 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวบาน และตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองบัวโคกและตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านกอก และตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่ากูบ กิ่งอำเภอซับใหญ่


 
1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 7,930 คน แยกเป็นชาย 3,866 คนหญิง 4,064 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 7.29 คน/ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศตำบลกุดน้ำใสโดยทั่วไปของตำบลกุดน้ำใส จะมีสภาพเป็นที่สูงๆ ต่ำๆส่วนมากสภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกจะเป็นที่สูง มีระดับความสูงประมาณ 250 เมตร และทางทิศใต้มีระดับความสูง 200 เมตร ทำให้สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ระหว่างกลางของตำบล และลาดไปทางทิศเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้สู่ทิศเหนือโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองลำคันฉูจะไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือผ่านตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวใหญ่ และไหลลงสู่ตำบลละหาน และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2179 ถนนกรมทางหลวงชนบท หมายเลข 3033 และ หมายเลข 3183 และมีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - หนองคาย ตัดผ่านทางตอนกลางของตำบลในแนว ออก- ตก

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่
-จำนวนหมู่บ้านในเขตอบต.เต็มทั้งหมู่บ้านทั้ง14หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และ หมู่ที่ 14