องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

             ประชากรตำบลกุดน้ำใสมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ นอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว จะประกอบอาชีพอื่น ๆ  ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และค้าขาย

หน่วยธุรกิจใน อบต.กุดน้ำใส

-ธนาคาร                                                               -                               แห่ง

- โรงแรม/รีสอร์ท                                                 4                              แห่ง

-ปั้มน้ำมัน และก๊าซ                                              3                              แห่ง

-โรงงานอุตสาหกรรม                                           -                              แห่ง

-โรงสี                                                                    35                           แห่ง