องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา                                        7                              แห่ง   ได้แก่

   1. โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

   2. โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

   3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)

   4. โรงเรียนบ้านเดื่อ

   5. โรงเรียนบ้านสำโรงโคก

   6. โรงเรียนบ้านท่าแตง

   7. โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

-โรงเรียนมัธยมศึกษา                                           2                              แห่ง  ได้แก่

   1. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

   2. โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม

-โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                         -                               แห่ง

-โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                      -                               แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                           7                              ศูนย์ ได้แก่

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด

  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส

  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ

  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรงโคก

  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง

  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านร่วมมิตร

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน          14           แห่ง                 

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                         -วัด                                                                                          11    แห่ง     ได้แก่

                         1. วัดจำปาทอง หมู่ที่ 1

                         2. วัดสวรรค์คงคา หมู่ที่ 2

                         3. วัดราษี  หมู่ทีี่ 3

                         4. วัดวังสว่าง  หมู่ที่ 4

                         5. วัดโพธิ์ศรี   หมู่ที่ 5

                         6. วัดแจ้ง   หมู่ที่ 6

                         7. วัดบ้านท่าแตง  หมู่ที่ 7

                         8. วัดบ้านร่วมิตร  หมู่ที่ 8

                         9. วัดสวนป่าศรัทธาธรรม หมู่ที่ 12

                        10. วัดหินลาด  หมู่ที่ 13

                        11. วัดเก่าบ้านโนน หมู่ที่ 3

                        -  สำนักสงฆ์                                                                              1 แห่ง ได้แก่

                           1. สำนักสงฆ์บ้านดอนเกษตร หมู่ที่  11                                          

                         - ศาลเจ้า                                                           -     แห่ง                                                                                  

                        - โบสถ์                                                             -     แห่ง                                                                              

         สาธารณะสุข                                 

               - โรงพยาบาลของรัฐขนาด                                                             -   แห่ง                              

              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                             1   แห่ง                                                      

                     -  สถานพยาบาลเอกชน                                                                    -    แห่ง       

              -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ    100%

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              -  สถานีตำรวจ                                                                                        -                แห่ง      

              -  สถานีดับเพลิง                                                                                     -                แห่ง