องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
    เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตามระยะเวลาที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2556