องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แลพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 และอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส ตามหนังสืออำเภอจัตุรัส ที่ ชย 0023./3153 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยมี 1 ตุลาคม 2558

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2558