องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  เป็นการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  การจัดอัตรากำลัง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  ไม่ซ้ำซ้อน  ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  และเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ให้เหมาะสมอีกด้วย


    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2557