องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3

    รายละเอียดข่าว

  เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขอองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามดังกล่าว และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส http://www.kudnamai.go.th

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รอบที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2559