องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของนายอำเภอจัตุรัส องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2-3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8-16
หน้า 17-18
หน้า 19-21
หน้า 22-24
หน้า 25-73
หน้า 74-136
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ