องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่1

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 ข้อ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี่วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งความหมายต่อเนื่องและเป็นแผน  กว้าหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) โดยคระกรรมการพิจารณาท้องถิ่น ได้มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560 ดังนั้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม(ฉบับที่1) (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2560