องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)

เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้ำใส (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 ตามขั้นตอน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกประการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2561