องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผพ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2559 (ครั้งที่1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำในแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 (4) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จุงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 
โครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัมนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสาหกิจ องค์ประชาชน
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด -
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำหรับ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนที่ 5
สภาพทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2560