องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 52 มาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานดำเนินการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้    เอกสารประกอบ คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2560