องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 52 มาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้    เอกสารประกอบ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2560