องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

     เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2560