องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภุมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง ยาม

 

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑๐๐๑

นายเฉลิม พงศ์สุวรรณ

  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง คนงานทั่วไป

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

2001

นายสุวิทย์ ดีอุดม

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อ สอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒561 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2561