องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

.............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว    เอกสารประกอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2561