องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


ประกาศสภา อบต.กุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ให้ทำเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสภา เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมต่อไป สำหรับวันนัดประชุมสภาจะกำหนดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


    เอกสารประกอบ ประกาศสภา อบต.กุดน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2562