องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562 ลว.28 มิถุนายน 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562

อาศัยอำนาจตามข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

     เอกสารประกอบ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562 ลว.28 มิถุนายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562