องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงอาศัยอำนาจตาม ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อการบูรณาการ กำหนดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

 

     เอกสารประกอบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562