องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขอองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

.............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕62ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขอองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563