องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน / แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 12 มี.ค. 2564 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]9
3 แบบฟอร์มแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2564 ]9
4 แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี่ยความพิการ [ 12 มี.ค. 2564 ]9
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 8 มี.ค. 2564 ]11
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 8 มี.ค. 2564 ]9
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 2 มี.ค. 2564 ]10
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 ก.ย. 2561 ]107
9 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]76
10 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ก.ย. 2561 ]76
11 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวง [ 3 ก.ย. 2561 ]77
12 คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ก.ย. 2561 ]78
13 คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไข ยกเลิก คำสั่ง [ 3 ก.ย. 2561 ]75
14 คู่มือการปฏิบัติงาานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]1046
15 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาราณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]75
16 งานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ม.ค. 2561 ]74