องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.01 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02.1 สรุปบัญชีโครงการืั้เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 ยุมธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ้งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.03 บัญชีและครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565