องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570)
 
ส่วนที่2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ
ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ผ.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหาร
ผ.02.1 แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
ผ.02/2 โครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565