องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล การจัดอัตรากำลัง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2560